Rejestracja gości

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi u nas przepisami bezpieczeństwa i instrukcją zachowania, a następnie wypełnienie formularza rejestracyjnego.
Bardzo dziękujemy!

Przepisy w zakresie zapobiegania wypadkom / Rozporządzenia o bezpieczeństwie i higienie pracy

W naszym przedsiębiorstwie obowiązują przepisy i zasady bhp, ppoż. i Prawo ochrony środowiska. Jako zleceniobiorca muszą Państwo wykonać wszystkie prace na terenie zakładu zgodnie z tymi przepisami i zasadami.

Stanowisko pracy

Prosimy przebywać tylko na uzgodnionym stanowisku/miejscu wykonywania prac. Po zakończeniu pracy stanowisko pracy należy pozostawić w stanie czystym. Należy samodzielnie zadbać o oświetlenie stanowiska pracy. Istnieje znaczne ryzyko obrażeń spowodowanych przez skroplony metal (>600°C). Dlatego należy trzymać się jak najdalej od pieców, pojazdów, form i zbiorników z ciekłym metalem i nosić odpowiednie wyposażenie ochronne.

Wypadki

Wypadki należy zgłaszać do osoby kontaktowej ae. Natychmiast zgłaszać wypadki śmiertelne, ciężkie lub zbiorowe do kierownika zmiany w danym obszarze produkcji, a następnie informować Dział BHP i Ochrony Środowiska, Państwową Inspekcję Pracy oraz Policję.

Przepisy dotyczące zgłaszania wypadków obowiązujące w Państwa firmie pozostają nienaruszone.

Ruch drogowy i parkowanie

Przestrzegać wszystkich znaków zakazu, nakazu i informacyjnych. Na terenie naszego obiektu obowiązuje ustawa o ruchu drogowym. Należy przestrzegać maksymalnej prędkości 30km/h oraz wyznaczonych znaków drogowych. Wjeżdżanie do budynków samochodami osobowymi i ciężarowymi jest zabronione bez specjalnego zezwolenia.

Parkowanie jest zabronione w strefie wschodniej, północnej i zachodniej w stosunku do drogi zakładowej. W celu załadunku i rozładunku dozwolony jest czas postoju wynoszący 3 minuty. Aby zaparkować pojazd, należy skorzystać z oznaczonych miejsc przed budynkiem głównym lub opcji na parkingu pracowniczym.

Prosimy o korzystanie z oznaczonych ścieżek dla pieszych. Należy również pamiętać, że wokół budynku fabrycznego obowiązuje ruch jednokierunkowy.

Własność przedsiębiorstwa

Stosowanie wyposażenia zakładu jest dozwolone tylko po uzyskaniu zgody.

Narzędzia, elektronarzędzia i maszyny

Używane przez Państwa narzędzia, maszyny, urządzenia muszą być sprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami – posiadać znaki bezpieczeństwa lub CE.

Ocena ryzyka

Przed rozpoczęciem pracy należy przeprowadzić ocenę ryzyka w odniesieniu do możliwego ryzyka środowiskowego, pożarowego i wybuchowego oraz możliwego zagrożenia dla naszych pracowników. W przypadku wystąpienia takiego ryzyka należy poinformować o tym odpowiednie działy (BHP/ppoż. 957630160) i podjąć odpowiednie środki ochronne.

Przy postępowaniu  z substancjami niebezpiecznymi należy zachować szczególna ostrożność. Zabezpieczyć butle z gazem sprężonym przed przewróceniem się i założyć kołpak ochronny, gdy nie są one używane. Nie odstawiać / nie używać na ścieżkach transportowych. Składowanie substancji niebezpiecznych (np. farb i rozpuszczalników, płynów łatwopalnych) wyłącznie w porozumieniu z koordynatorem bhp ae. Nie dopuścić do kontaktu armatury tlenowej, przewodów i uszczelek z tłuszczem, gliceryną lub olejem (niebezpieczeństwo wybuchu). Stosowanie lub przetwarzanie azbestu lub substancji zawierających azbest jest zabronione.

Instalacje przewodzące napięcie elektryczne

Wyłączanie i włączanie zasilania lub montaż i demontaż urządzeń zabezpieczających może być wykonywany wyłącznie przez przedstawiciela działu elektrycznego ae group. Nieuprawnione działania na wszystkich urządzeniach elektrycznych są zabronione.

Podłączenia elektryczne do sieci zakładu ae mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków ae. Używane przez Ciebie rozdzielacze prądu muszą być w odpowiednim stanie.

O wszelkich zakłóceniach należy niezwłocznie powiadomić osobę odpowiedzialną za kontakty z ae.

Prace gorące w wysokiej temperaturze

Prace gorące są dozwolone tylko za zgodą (dokument pozwolenia 408) kontaktu ae. Zabrania się stosowania kotłów gazowych lub innego ogrzewania smołą na dachach budynków. Gaśnice muszą być pod ręką podczas prac niebezpiecznych pożarowo, w tym prac spawalniczych na terenie ae.

Gaz, woda, sprężone powietrze

Odłączenie tych mediów może nastąpić tylko przez upoważnioną osobę wskazaną przez pracownika utrzymania ruchu firmy ae.

Roboty inżynieryjne

Przed rozpoczęciem prac inżynieryjnych (wykopy, doły, kanały itp.) należy dowiedzieć się o lokalizację kabli energetycznych, rur wodnych i gazowych. Wbijanie w ziemię prętów drewnianych, żelaznych itp. oraz kopanie dołów i rowów wymaga pisemnej zgody grupy ae.

Natychmiast zgłosić odsłonięte kable lub kable uszkodzone przez wykopy. Do czasu przybycia wykwalifikowanego elektryka z grupy ae, miejsce uszkodzenia należy rozgraniczyć i zabezpieczyć przed dostępem osób i pojazdów.

Należy zabezpieczyć place budowy, wykopy, doły, kanały i otwory w podłodze. W ciemności stosować oświetlenie placu budowy.

Rusztowania, drabiny i dachy

Stosować wyłącznie odpowiednie drabiny i rusztowania. Drabiny muszą być dobrane zgodnie z miejscem użytkowania, wykonywanych prac i używane wyłącznie w sposób bezpieczny.

W przypadku uszkodzeń niezwłocznie usunąć z terenu zakładu.  Rusztowania ustawiać zgodnie z wymogami prawnymi. Stosować wyłącznie doskonały materiał na rusztowania z pomostami z bocznymi osłonami składającymi się z poręczy, listwy kolanowej i listwy dolnej. Nie przesuwać rusztowania jezdnego, gdy znajdują się na nim ludzie. Unikać wykonywania czynności na rusztowaniach podczas gdy inni wykonują pracę pod rusztowaniem. Wyjątek: zamknięte powierzchnie rusztowań.

Nie należy chodzić po dachach bez nośnych okładzin dachowych - np. po dachach szklanych, po dachach z blachy falistej – można tylko po stopniach dachowych.  Należy użyć odpowiedniego sprzętu ochrony indywidualnej chroniącego przed upadkiem z wysokości. Prace na wysokości należy wykonywać co najmniej dwuosobowo.

Dźwigi i wózki widłowe

Pojazdy używane w ruchu wewnętrznym, takie jak dźwigi, podnośniki hydrauliczne i wózki widłowe, nie mogą być używane bez zezwolenia. Jeśli są one potrzebne do celów montażowych, należy skonsultować się z osobą kontaktową ae.

Rażące zanieczyszczenie dróg, jak również ich uszkodzenia muszą być natychmiast usunięte przez osobę, która je spowodowała. Żurawie samojezdne i inne urządzenia podnoszące stosować tylko wtedy, gdy spełniają one przepis 52 rozporządzenia DGUV dla żurawi.

Ochrona środowiska

Należy przestrzegać wymogów prawnych, w szczególności w zakresie kontroli emisji, odpadów i ochrony zasobów wodnych. Wykluczyć zanieczyszczenia gruntów/zasobów wodnych.

Wszelkie wycieki należy niezwłocznie zgłaszać koordynatorowi bhp, koordynatorowi ochrony środowiska i  kierownikowi zmiany w obszarze produkcji. W przypadku awarii, nieszczelności, wycieku należy podjąć środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się cieczy, np. stosować środki wiążące olej, studzienki i wpusty uszczelniające itp.

Odpady

Wykonawca/firma zewnętrzna jest odpowiedzialna za prawidłowe usuwanie odpadów na własny koszt, chyba że uzgodniono inaczej.

Wykonawca/firma zewnętrzna jest odpowiedzialna za prawidłową segregację odpadów. Spalanie odpadów lub otwarte ognie na terenie zakładu są zabronione.

Energia

Podczas realizacji Państwa zlecenia należy zwrócić uwagę na odpowiedzialne korzystanie z energii w celu jej oszczędzania lub na jej efektywne i ostrożne wykorzystywanie.

Zakaz palenia / spożywania alkoholu / substancji odurzających

Goście, którzy stanowią zagrożenie dla siebie lub innych w wyniku spożywania alkoholu lub innych substancji odurzających, nie mogą wykonywać swojej pracy.

W ae group palenie jest dozwolone tylko w wyznaczonych miejscach. Można je uzyskać od osoby kontaktowej ae.

Nagłe przypadki

W przypadku pożaru natychmiast wezwij straż pożarną za pośrednictwem numeru alarmowego 112 lub naciśnij najbliższy przycisk alarmowy. W przypadku alarmu pożarowego należy natychmiast opuścić budynek i udać się do miejsca zbiórki wskazanego na planach ewakuacyjnych i ratunkowych.

Ważne numery telefonów

Asystent Zarząd 437
Kierownik budowy 197
Dział kadr 422
Sprzedaż 405
Zakupy 125
Konserwator 309 lub 194
Pracownik ds. zapobiegania pożarom 382
Ochrona środowiska 336
Pracownik ds. bezpieczeństwa pracy 255
W razie dalszych pytań 437

Korzystając z własnego telefonu, należy wybrać numer +49 36922 35 przed żądanym przedłużeniem.

UWAGA

1. Upewnij się, że przy każdej wizycie wypełniasz poniższą rejestrację. Jeśli nie jest on dostępny lub nie można go wywołać na żądanie, należy go ponownie wypełnić i podpisać. Dokument ten będzie przechowywany przez 6 miesięcy, a następnie zostanie usunięty.

2. Każdy odwiedzający / partner biznesowy jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich tajemnic firmowych i biznesowych, jak również innych informacji, o których się dowiedział.

3. Na terenie całego zakładu obowiązuje ogólny zakaz fotografowania i filmowania.

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close